Tento web používá cookies. Tím, že na webu setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více se dozvíte zde.

KONTAKTY FAQ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád internetového obchodu NEJSTROMEČKY.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, upravuje postup podání reklamace ze strany kupujícího. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

       I. PODÁNÍ REKLAMACE

Každý kupující je oprávněn reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu NEJSTROMEČKY.cz, pokud toto zboží bylo dodáno poškozené, nebylo dodáno kompletní či vůbec, nebo pokud bylo dodáno jiné než objednané zboží.

Reklamaci je možné podat:

Czech Christmas Company s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

 

       II. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE

1. Reklamace musí být podána tak, aby bylo zřejmé, kdo ji podává a co je předmětem reklamace.

2. Kupující je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit provozovateli co možná nejvíce podrobností o reklamovaném zboží a přispět tak k rychlému vyřízení reklamace, zejména je povinen sdělit, případně předat provozovateli informace, dokumenty či jiné doklady, které provozovatel nemá k dispozici, nebo jejichž získání by bylo pro provozovatele nepřiměřeně náročné a vedlo by ke zbytečnému prodlužování vyřízení reklamace.

3. Pokud reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 2, požádá provozovatel bez zbytečného odkladu kupujícího o doplnění reklamace.

4. Pokud kupující žádosti nevyhoví, je provozovatel oprávněn reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti. Jestliže nebude možné kupujícího zastihnout, je provozovatel oprávněn přiměřeně prodloužit dobu na vyřízení reklamace.

 

       III. POVINNOST SOUČINNOSTI

1. Kupující je povinen poskytnout v maximální míře součinnost při vyřizování reklamace, aby tato byla co nejrychleji vyřízena.

2. Kupující je povinen podat reklamaci bezprostředně poté, co se o vzniku předmětu reklamace dozvěděl.

3. Podá-li kupující bez řádného důvodu reklamaci více než jeden měsíc poté, co nastala reklamovaná skutečnost, bude takováto reklamace odmítnuta.

 

       IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Každý kupující má právo na vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího podání. V odůvodněných případech však může provozovatel lhůtu prodloužit, o tom však musí kupujícího včas informovat.

2. Kontaktní osobou pro vyřízení reklamace je pracovník pověřený vyřizováním reklamací, dostupný na e-mailu reklamace@nejstromecky.cz.

3. Provozovatel je povinnen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace, a to formou dohodnutou s kupujícím. Není-li s kupujícím dohodnuto jinak, platí, že:

  • odpověď na reklamaci podanou elektronicky e-mailem, je kupujícímu doručena rovněž elektronicky e-mailem. Odpověď je považována za doručenou v okamžiku jejího odeslání,
  • odpověď na reklamaci podanou písemně, je kupujícímu doručena písemně doporučenou zásilkou nebo zásilkou do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě, na jejímž základě byla reklamovaná služba poskytnuta, případně na jinou adresu výslovně uvedenou klientem v reklamaci.

4. Nesouhlasí-li kupující se způsobem vyřízení reklamace, je oprávněn podat proti němu protest. Pro podání a vyřízení protestu platí přiměřeně to, co pro reklamaci. Podáním protestu se zakládá nová lhůta 30 dní pro jeho vyřízení. Proti způsobu vyřízení protestu již provozovatel neposkytuje žádný opravný prostředek.

Tento reklamační řád byl vyhlášen dne 1. 12. 2014 a od stejného data nabývá svou účinnost.

 

NEJSTROMEČKY.cz
TY NEJKRÁSNĚJŠÍ UMĚLÉ VÁNOČNÍ STROMEČKY

ONLINE PRODEJ TĚCH NEJKRÁSNĚJŠÍCH UMĚLÝCH VÁNOČNÍCH STROMKŮ, VĚNCŮ A GIRLAND, JAKÉ SE JEN NA SVĚTĚ VYRÁBĚJÍ.V NAŠÍ NABÍDCE NALEZNETE JAK KLASICKÉ UMĚLÉ VÁNOČNÍ STROMKY, TAK I MODERNÍ REALISTICKÉ 3D STROMEČKY, KTERÉ JSOU NA PRVNÍ POHLED TAKŘKA K NEROZEZNÁNÍ OD ŽIVÝCH STROMKŮ. NA VÝBĚR MÁME CELOU ŘADU VELIKOSTÍ OD MALÝCH STROMKŮ, PO NĚKOLIKAMETROVÉ STROMY. 
PRVNÍ VÁNONÍ STROMEČEK V ČECHÁCH SE ROZZÁŘIL V PRAZE ROKU 1812 U DOMU ŘEDITELE, REŽISÉRA A HERCE STAVOVSKÉHO DIVADLA jANA KARLA LEIBLICHA, JEŽ CHTĚL UKÁZAT KRÁSU "TANNENBAUMU", JAK JEJ POZNAL V RODNÉ MOHUČI, A ZÁROVEŇ PŘIPRAVIT SVÝM PŘÁTELŮM NA KAŽDOROČNĚ POŘÁDANÉM VÁNOČNÍM VEČÍRKU HEZKÉ PŘEKVAPENÍ. VELMI BRZY PAK VÁNOČNÍ STROMEK ZAČALA STROJIT ČESKÁ ŠLECHTA A V MĚŠŤANSKÝCH RODINÁCH ZCELA ZDOMÁCNĚL VE 40. LETECH 19. STOLETÍ. ZDOBIL SE CUKROVÍM, LIDOVÝMI VÝTVORY ZE DŘEVA, PERNÍKU NEBO PEČIVA, JABLÍČKY, OŘÍŠKY ČI PLODY MOCHYNĚ.
 
 

ONLINE PRODEJ

NEJSTROMEČKY

ZÁKAZNICKÝ SERVIS